PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Het jaar 2020 - hoe hebben wij het beleefd?

Het jaar 2020 - hoe hebben wij het beleefd?
DE START VAN HET JAAR EN DE BEROEPINGSCOMMISSIE
We begonnen het jaar met een Nieuwjaarsdienst in Terborg, een kerkdienst en aansluitend koffiedrinken met daarbij traditionele ‘kniepertjes’ mét slagroom. De dienst werd geleid door mevrouw Ruiterkamp, een gastvoorganger. Want sinds een goede maand waren we een vacante gemeente. Per 1 december 2019 had ds. Peter Israël onze gemeente verlaten omdat zij een beroep had aangenomen in het Groningse Uithuizermeeden. De Prot. gem. te Etten, Terborg en Ulft was daarom gestart met een beroepingsprocedure. De eerste formaliteiten waren inmiddels gepasseerd en er werd voor eind januari een startbijeenkomst gepland voor de beroepingscommissie, bestaande uit 9 personen, een consulent en een secretarieel ondersteuner.

FEBRUARI
Deze maand startte met een optreden van gelegenheidskoor ‘Sometimes’, tijdens de Avondmaalsviering op 2 februari. Dit koor mocht in dezelfde maand nog een keer optreden, toen ds. C. van Wingerden op 23 februari definitief afscheid nam als gastpredikant.
Net als in januari, was er ook deze maand, op de derde woensdag, een koffie-/inloopochtend in de Glazeren Kast, een ochtend waarop gemeenteleden graag samen komen voor een kopje koffie en een praatje.
Al maanden waren er geluiden over een ziekte die in landen, ver van ons verwijderd, hard insloeg. In ons land was daar nog geen sprake van, wel waren er waarschuwingen voor vakantiegangers om vooral waakzaam te zijn. 

MAART
De beroepingscommissie ging voortvarend te werk. Aan de hand van de wensen vanuit de gemeente werd een profielschets opgesteld, er werd een tekst gemaakt voor de vacature en de data voor de gesprekken werden ook al min of meer gepland.  De verwachting was dat de procedure voor de zomervakantie al een heel eind gevorderd zou zijn.
De commissie Eredienst Anders organiseerde op 8 maart een mooie dienst. Tot onze grote vreugde waren er ook nogal wat jongeren aanwezig.
Intussen waren de eerste Corona besmettingen in Nederland vastgesteld en het aantal besmettingen steeg gestaag; bron- en contact-onderzoeken waren amper nog mogelijk. Er kwamen adviezen om het handen geven achterwege te laten en afstand te houden. Nog steeds was er in onze omgeving weinig aan de hand. Toch lieten wij voortaan ook het handengeven achterwege en begroetten we elkaar met een hand op het hart of een knik.

EN TOEN KWAMEN ER MAATREGELEN
Op zondagmiddag 15 maart werden in een persconferentie de maatregelen aangekondigd voor een zogenaamde intelligente lockdown. Veel ging op slot, ook de kerken. Kerkdiensten waren alleen nog online toegestaan.
Voor veel mensen een flinke klap om de zondagse kerkdiensten te moeten missen. Alle activiteiten werden met onmiddellijke ingang gestopt en dus ook het werk van de beroepingscommissie. Ook de fysieke kerkenraadsvergadering werden gecanceld en via de mail werd de informatie uitgewisseld en acties en plannen met elkaar gedeeld.

OOK VOOR PG ETU KERKDIENST GEMIST
Via interne bulletins en de websites werd aan de gemeenteleden bekend gemaakt dat kerkdiensten uit de omringende gemeenten te volgen waren via kerkdienst gemist. Zelf beschikten we hier niet over, maar de plannen waren er wel en het zou ook snel geregeld kunnen worden.
Intussen kwam Pasen naderbij en samen met de Klavertje-4 gemeenten werden er elke woensdag vesperdiensten gehouden en in de Stille Week was er elke avond een Avondgebed. Op Stille Zaterdag was er een gezamenlijke Paaswake in Silvolde. De Paaskaarsen van de vier gemeenten werden aangestoken.
Op 1e Paasdag kon de eerste dienst via kerkdienst gemist worden uitgezonden vanuit de kerk in Terborg. Omdat de gastvoorganger om begrijpelijke redenen had afgezegd, werd een dienst geregeld door de kerkenraad.

KERKDIENSTEN IN CORONATIJD
Voortaan waren er elke zondag live audio diensten met uitsluitend de mensen die perse nodig waren: de predikant, de organist, de koster, een ouderling en een diaken.
Toen de aankondiging kwam, dat de maatregelen per 1 juni versoepeld zouden worden en dat kerkdiensten, weliswaar onder strikte voorwaarden, weer mogelijk zouden zijn, werd door de kerkenraad besloten om direct aan de slag te gaan met een gebruiksplan. De PKN gaf daarvoor goede en bruikbare tips.
Op 7 juni was de eerste kerkdienst in coronatijd. Het was vreemd om weer samen in de kerk te zijn

MEER MOGELIJKHEDEN
De maatregelen werden wat soepeler, maar we hielden de vinger aan de pols voor wat betreft de kerkdiensten: registratie bij binnenkomst, handdesinfectie en 1,5m afstand in de gemarkeerde banken en niet zingen.
Drie keer werd een koffie- inloopochtend gehouden, 1 keer zelfs buiten vanwege heerlijke zomerse temperaturen.
Ook het vergaderen van Moderamen, Kerkenraad en Beroepingscommissie werd opgepakt, eveneens onder strikte voorwaarden.

DE BEROEPINGSPROCEDURE
In de Glazeren Kast was er, rekening houdend met de onderlinge afstand, net genoeg ruimte om te vergaderen. Uit de binnengekomen sollicitaties werd een selectie gemaakt en een aantal kandidaten werd uitgenodigd voor een eerste gesprek. Twee kandidaten werden ‘gehoord’ en dat leidde uiteindelijk tot het beroep op ds. J. Fischer op 24 oktober.

STARTZONDAG
Het was al een aantal jaren een goed gebruik om de Startzondag samen met de Prot. gem. Gendringen/Bontebrug te organiseren en dat was dit jaar ook de bedoeling. Maar vanwege de corona beperkingen werd hier toch van afgezien. Door ons werd gekozen voor een eenvoudige opzet: een kerkdienst en aansluitend koffiedrinken in/bij de Glazeren Kast, zowel binnen als buiten. Ondanks de sobere vorm was het een gezellig samenzijn, waarbij een ieder kon bijpraten en zich de zelfgebakken cakes en wafels goed liet smaken.

NIEUWE AMBTSDRAGERS
Halverwege het jaar namen wij afscheid van een diaken en in het laatste kwartaal meldden zich maar liefst drie mensen voor een ambt, te weten een diaken en twee ouderling/kerkrentmeesters. Tegelijkertijd gaf een van de zittende diakenen aan te willen stoppen en geen tweede termijn te willen.

GEDACHTENISZONDAG
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze overledenen in een meestal goed gevulde kerk. De nabestaanden van de overleden gemeenteleden worden uitgenodigd en kunnen de gedachteniskaars aansteken. Omdat we gebonden waren aan een maximum van 30 kerkgangers, besloten we om het dit jaar anders te organiseren. ’s Ochtends was er wel een kerkdienst voor onze gemeenteleden en er werd stilgestaan bij het thema. ’s Middags was de kerk open voor iedereen die een kaars wilde aansteken in de lichtjesboom. De nabestaanden waren hiervoor ook uitgenodigd. Er was flinke belangstelling en met stemmige achtergrondmuziek, veel kaarslicht en koffie of thee voor de aanwezigen, werd het een geslaagde middag.

DE FEESTDAGEN
Begin november beraadden wij ons over de Kerstvieringen. Met de beperkingen en het maximum aantal bezoekers, zou het voor velen niet mogelijk zijn om de vieringen te bezoeken. Voorgesteld werd om op Kerstavond twee diensten te organiseren; de gastpredikant stemde hiermee in en de voorbereidingen konden worden gestart.
De Kerstviering voor senioren was op 11 december in de Ettense kerk en niet, zoals gebruikelijk, in de Glazeren Kast (vanwege de beperkte ruimte). Het werd een hele fijne middag, die weliswaar soberder was dan andere jaren (er was geen broodmaaltijd), maar zeker niet minder geslaagd. Mede vanwege de sfeervolle inrichting en de zang van het gelegenheidskoor ‘Vocaal Klavertje-4 Ensemble’, bestaande uit de drie Klavertje-4 predikanten en 3 gemeenteleden.

DE LOCKDOWN…ALLES WERD ANDERS
Op 15 december kondigde onze minister-president de harde lockdown aan. Weliswaar zou het voor kerken toegestaan zijn om de kerkdiensten voort te zetten (Grondwet), maar (ook) wij besloten om de adviezen van PKN en CIO op te volgen en onmiddellijk over te gaan op online diensten. Het plan om twee diensten te houden op Kerstavond lieten we varen, het werd één viering die werd uitgezonden via kerkdienst gemist. Een vreemde ervaring voor de aanwezigen in de kerk: geen overvolle kerk, geen optreden van een koor, geen kerstboom, geen sfeervolle kaarslicht van de vele kroonluchters.
Door de Klavertje-4 predikanten werd voorgesteld om de Oudejaarsavonddienst samen op te pakken met één dienst vanuit de kerk in Gendringen en daar stemden wij volledig mee in.

GASTPREDIKANTEN
Het hele jaar door deden wij een beroep op gastpredikanten. Wij zijn dankbaar dat wij steeds zoveel medewerking kregen en dat er veel medeleven was. Slechts drie keer was er geen gastvoorganger: twee keer omdat predikanten afzegden vanwege corona of i.v.m. een ‘dubbele boeking’ en een keer omdat een geplande oecumenische dienst (ook) vanwege corona werd geannuleerd (en op dat moment was er geen predikant meer beschikbaar). Op deze drie zondagen werden diensten voorbereid door kerkenraadsleden.

COMMUNICATIE
Wij informeren onze gemeenteleden via het kerkblad Samen over de Brug (6x p/jaar) en via onze website, die steeds actueel wordt gehouden. Elke zondag worden nieuwsbrieven uitgereikt aan de kerkgangers en aan het begin van de kerkdienst worden mededelingen afgekondigd. Daarnaast geven wij extra Infobulletins uit in geval van plotselinge wijzigingen, bijv. zoals dit jaar, als gevolg van corona maatregelen.

ACTIVITEITEN
Heel veel kon niet doorgaan: het bijbels koken, dat altijd op veel belangstelling kan rekenen kwam te vervallen. Ter compensatie hiervan werd eind november aan de vaste deelnemers van de kookgroep een kom maaltijdsoep thuis gebracht, wat als een zeer sympathieke geste werd beoordeeld.
Helaas moesten we ook koffie-inloopochtend weer afzeggen.
De oecumenische gespreksgroep werd tot nader order opgeschort. Het jaarlijkse senioren-uitje ging niet door en voor vrijwilligers was er geen bedankbijeenkomst. De gemeenteavond moest eveneens worden geannuleerd, net als de kerstactiviteit in samenwerking met de RK.
De hoop en wens is dat we deze activiteiten weer snel kunnen oppakken omdat het ‘ontmoeten’ voor onze gemeenteleden zeer waardevol is.

GROENE KERK
Helaas is het nadenken over activiteiten rond het “Groene Kerk”-zijn op de achtergrond geraakt vanwege alle beperkingen. Maar wel is in een kerkenraadsvergadering besproken dat in beide kerken en in de Glazeren Kast het afval beter gescheiden kan worden door het apart meenemen van papier/plastic en restafval door betrokken gemeenteleden. Dit gebeurt inmiddels ook al. 

PASTORAAT
Door alle beperkende maatregelen was het lastig om bij kwetsbare gemeenteleden bezoeken af te leggen. Gelukkig is er, zo mogelijk, wel telefonisch contact geweest door en met de ouderlingen en met een emeritus predikant die twee dagdelen per week pastoraal werk doet voor de gemeente.
Bij het brengen van een bloemetje is er aan de deur toch wel het nodige contact geweest. Daarnaast staat onze gemeente ‘zijn mannetje’ als het gaat om ‘omzien naar elkaar’. Gemeenteleden hebben onderling contact en informeren (naar) elkaar.

CIJFERS
Totdat de kerken op slot gingen (22 maart) kwamen er gemiddeld 19 personen in de zondagse erediensten. Na de hervatting van de diensten liep het aantal kerkgangers op. Gemeten over de periode 7 juni t/m 13 december waren er gemiddeld 23,38 mensen in de kerk. Daarnaast werd in die periode door gemiddeld 28,57 luisteraars ingeschakeld op kerkdienst gemist.

EEN JAAR GING VOORBIJ
Een vreemd jaar was het, 2020. Een jaar waarin bij iedereen een beroep werd gedaan op creativiteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Denken in mogelijkheden werd de slogan. Dankzij de inzet van velen is dit gelukt en kijken we terug op een goed jaar. Tegelijkertijd zien we vol vertrouwen uit naar het jaar 2021. We hopen dat het vaccin uitkomst zal bieden, dat de pandemie kan worden bestreden, dat we weer samen onze kerkdiensten kunnen vieren, de activiteiten kunnen oppakken en elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard zien we ook uit naar de komst van ds. en mevrouw Fischer. We hopen op een gezegend jaar.
 
terug
 
 

Zomerzangavond
datum en tijdstip 28-08-2022 om 19.00 uur
meer details

Startzondag
datum en tijdstip 04-09-2022 om 9.00 uur
meer details

Open Monumentendag
datum en tijdstip 10-09-2022 om
meer details

 
Bereikbaarheid 8 t/m 22 augustus
Van 8 t/m 22 augustus 2022 kunt u in dringende gevallen contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurloo (06 12270392). Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
Kerkopenstelling

In de maanden juni, juli en augustus op zaterdagmiddag van 13.30-16.00u. meer
 
Oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
Kerkinactie: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Geef in de collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer
NL 89 ABNA 0457 457 457   t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!
 
 
De lichtjesboom

Als u in de kerk in Terborg zit, dan ziet u rechts van de preekstoel een prachtige lichtjesboom. Oorspronkelijk was deze bedoeld voor het plaatsen van kaarsen tijdens de Gedachtenisdienst. Maar ook op andere dagen kan er behoefte zijn om een lichtje aan te steken voor een geliefde, een familielid, voor een zieke of voor iemand die een duwtje in de rug nodig heeft. Een kaars aansteken is een middel om concreet wat te doen met iets wat onzeker, vaag en ongrijpbaar is.
U kunt op zondag voor of na de dienst een kaarsje aansteken in de lichtjesboom. 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.