PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Het jaar 2021 - hoe hebben wij het beleefd?

Het jaar 2021 - hoe hebben wij het beleefd?
Januari
En zo gingen we het nieuwe jaar in: met een lockdown. Geen publiek bij de kerkdiensten, een handjevol noodzakelijke aanwezigen, zoals de ouderling van dienst, de diaken, de koster en een gastpredikant. Want, we waren nog steeds een vacante gemeente. Er was weliswaar een beroep uitgebracht en dat was ook aangenomen, maar de intrede van de nieuwe dominee was gepland voor 28 februari. We konden ons gelukkig prijzen met zoveel bereidwillige predikanten, die ons steeds weer ‘van dienst’ waren.

Een uitzondering maakten we voor 10 januari: op die dag werden 3 nieuwe kerkenraadsleden bevestigd, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 1 diaken. Tegelijkertijd namen we ook afscheid van een diaken en een (gemeentelid) kerkrentmeester. Op ruime en veilige afstand van elkaar konden we op deze dag met wat meer mensen samen komen in deze bijzondere dienst, die door onze consulent, ds. Gerjanne van der Velde werd geleid. De ‘mensen-thuis’ konden de dienst online meevieren, alleen audio, want een beeldverbinding was er nog niet.

Een week later was er een online oecumenische viering vanuit de protestantse kerk in Silvolde, voorbereid door de Klavertje-4 gemeenten en de oecumenische geloofsgemeenschap.

Op de laatste zondag van januari een Klavertje-4 kanselruil en wij begroetten ds. Henriëtte Nieuwenhuis (pg ’s-Heerenberg/Zeddam) in onze gemeente.

Ook de kerkenraadsvergadering werd online gehouden, de enige mogelijkheid om te vergaderen.

Februari
Op vrijdag 5 februari werd gewaarschuwd voor langdurige sneeuwval op zaterdag en zondag en zelfs code rood zou tot de mogelijkheden behoren. Overwogen werd om de kerkdienst te annuleren, de dienstdoende voorganger, pastor Tankink, moest vanuit Steenderen komen en de wegen zouden immers slecht kunnen zijn. Maar de pastor zag geen enkel bezwaar of gevaar en dus geen reden om de dienst af te zeggen. Op de bewuste zondag waren de wegen nagenoeg onbegaanbaar, maar pastor Tankink was op tijd aanwezig. Net als de dienstdoende kerkenraadsleden en de koster, allen te voet en voorzien van passend schoeisel om zich een weg te banen door sneeuw.

Per 21 februari was ook de beeldverbinding gerealiseerd: voortaan konden ‘de mensen thuis’ de diensten met geluid én beeld volgen. Op die dag namen wij afscheid van onze ‘hulppastor’, em. predikant ds. Jansen Schoonhoven die gedurende de vacante periode het (crisis)pastoraat voor zijn rekening had genomen.

Vrijdag 19 februari stond in het teken van de verhuizing van de nieuwe predikant en zijn echtgenote naar Terborg. De pastorie was in die week met bezemen gekeerd door een aantal vrijwilligers. Ter gelegenheid van de verhuizing werd door de ‘Bijbels-koken-groep’ een flinke hoeveelheid soep gekookt en uitgedeeld aan een groot aantal gemeenteleden.

Zondag 28 februari was een gedenkwaardige dag. Op die dag werd ds. Fischer in zijn ambt bevestigd door consulent ds. G. v.d. Velde-Meijer. Het was ook de eerste dag dat kerkdiensten weer mogelijk waren, rekening houdend met de dan geldende maatregelen. Met een beperkt aantal genodigden konden we de intrededienst vieren. Aan gemeenteleden was gevraagd om zich op papier voor te stellen, zo mogelijk met foto. Er was zang door een gelegenheidskoor, viool- en orgelspel en uiteraard waren er toespraken om de nieuwe predikant te verwelkomen. Tegelijkertijd werd ook afscheid genomen van de consulent die ons zo voortreffelijk begeleidde in de vacante periode.

Maart
Vanaf maart waren er weer ‘kerkdiensten-met-publiek’, waarbij bezoekers zich aanvankelijk moesten aanmelden vanwege de beperkte ruimte, maar al snel bleek dat wij voor het gemiddelde aantal kerkbezoekers voldoende plaatsen beschikbaar hadden. Omdat samenzang niet was toegestaan, werd steeds gezongen door een tweetal zangers.  

Er was voor het eerst weer een fysieke kerkenraadsvergadering in de Glazeren Kast en wij prezen ons gelukkig met een grote opkomst, de nieuwe predikant en de drie nieuwe kerkenraadsleden.

In de Goede Week werden elke avond Vesperdiensten gehouden i.s.m. de Klavertje-4 gemeenten. De diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren in de kerk in Etten. Op Stille Zaterdag was er een gezamenlijke Klavertje-4 Paaswake, waarbij alle Paaskaarsen werden ontstoken. De Paasdienst werd gevierd in de kerk in Etten, waarna koffie werd uitgereikt in de kerk omdat koffiedrinken in de Glazeren Kast niet mogelijk was, vanwege de maatregelen en de beperkte ruimte aldaar.

Mei
Er was een mooie Eredienst Anders op zondag 2 mei met als thema ‘Vrijheid als een kwetsbaar goed’. De geplande Openluchtdienst op 1e Pinksterdag werd vervangen door een online dienst in de kerk in Silvolde.

Juni
De koffieochtend werd ook weer opgepakt: bij mooi weer op het grasveld bij de Glazeren Kast en anders in de kerk in Etten.

Op 21 juni was er een zogenaamde ‘Overstapdienst’, met een hoofdrol voor kinderen die de overstap gingen maken van de basisschool naar het middelbaar onderwijs. Een mooie dienst, gebaseerd op het gedachtegoed van de Olympische Spelen: meedoen is belangrijker dan winnen.

In deze maand werd ook een expositie geopend. Bij het opruimen van diverse kasten waren hele aardige voorwerpen, bijbels, boeken, leuk materiaal e.d. aangetroffen. Daarbij ook een hele serie bijbelse viltplaten. Een goede reden om alle ‘gevonden voorwerpen’ tentoon te stellen in de koorruimte van de kerk in Terborg.
Voor eind juni was een oecumenische Openluchtviering gepland in Engbergen, maar die ging, vanwege de beperkingen, niet door. In plaats daarvan was er een oecumenische viering in de kerk in Gendringen, met ds. Menting en pastor Tankink als voorgangers.

Juli
Het zingen mocht langzamerhand worden opgepakt. Wij deden dat door te beginnen met 1 lied, de volgende zondag 2 liederen en zo verder. Dat zingen weer (in beperkte mate) mogelijk was, werd met blijdschap ontvangen.

Er werd weer gestart met de wekelijkse openstelling op zaterdag van de kerk in Terborg. Bezoekers konden de kerk bekijken en informatie vragen aan de aanwezige gidsen (vrijwilligers uit de gemeente, die bij toerbeurt de gasten ontvingen en begeleidden).
Ook een bezoek aan de tuin bij de kerk in Terborg was een bezoekje waard; de werkgroep Groene Kerk spande zich enorm in om er een mooi plaatje van te maken met veel bloeiende bloemen en het resultaat mocht er zijn. Er werd zelfs een bijenhotel gebouwd.

Augustus
Het was vakantietijd. Ook voor onze predikant. En dat betekende dat wij een beroep moesten doen op gastvoorgangers. Gedurende het jaar was dit meerdere keren het geval vanwege vrije zondagen van de eigen predikant en steeds weer lukte het om vervangers te vinden. Dat wil zeggen: op één zondag na. Op 15 augustus werd daarom door de kerkenraad een dienst verzorgd waarbij zang en muziek een grote rol speelden.

De mondkapjesplicht was niet langer een verplichting, tenzij de 1,5m regel niet kon worden gehandhaafd.

September
De septembermaand startte met de Klavertje-4 Startzondag. Een mooie zomerse dag die startte met een Ochtendgebed in de eigen kerk. Daarna ging ieder op weg om op bezoek te gaan in de andere Klavertje-4 kerken. Iedere gemeente had iets georganiseerd voor de bezoekers en gezorgd voor een hapje en/of een drankje. Zo konden we kennis maken met de gebouwen in de andere gemeenten, een kijkje in elkaars kerk dus. Zo’n Klavertje-4 dag is zeker voor herhaling vatbaar.

Het voelde heerlijk om zonder mondkapje naar de kerk te kunnen gaan en weer voluit te zingen.

We deden mee aan Open Monumentendag. Beide kerken werden opengesteld en er was verrassend veel belangstelling. Een mooie dag om op terug te kijken.

In 2020 was al gestart met de eerste plannen voor het pastorale werk ‘nieuwe stijl’. Om de ouderlingen enigszins te ontlasten was het idee om te starten met wijkbezoekmedewerkers. Vanwege de diverse maatregelen werden deze plannen op een laag pitje gezet. Nu, in 2021, werd de plannen uit de ijskast gehaald. Met een aantal vrijwilligers werd van gedachten gewisseld over de aanpak ervan.

Oktober
Op 24 oktober was er een presentatie van het “Dagelijks Bestaan” (Zutphen), een project dat financieel wordt ondersteund door onze diaconie. Op heldere wijze werd uitleg gegeven over het dagelijks bestaan en het dagelijks leven van jongeren die, om welke reden, door welke oorzaak dan ook, begeleiding nodig hebben. Een zinvol project.

November
Met de nieuwewijkbezoekmedewerkers werden concrete acties uitgezet. Het bezoekwerk ‘nieuwe stijl’ kon starten.

Op 7 november was er een Eredienst Anders, die in het teken stond van de oogst-/dankdienst, met als thema ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. In de kerk stonden hele fraaie bloemstukken, gemaakt door de bloemengroep.
De dag ervoor was er een inzamelingsactie voor de Voedselbank. De verwachtingen werden ruim overtroffen.

Per 6 november werd de mondkapjesplicht (bij verplaatsing) weer ingevoerd. Intussen werden voorbereidingen getroffen voor de Gedachteniszondag op 21 november. Vanwege de verwachte belangstelling en de beperkingen (max. 45 kerkbezoekers op 1,5m afstand), was het noodzakelijk om vooraf aan te melden. Van de 7 overleden gemeenteleden waren vier families aanwezig om de gedachteniskaars aan te steken voor hun overleden familielid. Het was een mooie, ingetogen en warme dienst, waaraan een gelegenheidskoortje meewerkte o.l.v. Cor Vinke. Andere jaren was het gebruikelijk om alle aanwezigen in de gelegenheid te stellen om een kaars aan te steken. Vanwege de beperkingen was dat dit jaar niet mogelijk. Daarvoor was we gelegenheid tijdens de middagopenstelling, maar helaas was er weinig belangstelling.

Halverwege november steeg het aantal corona besmettingen weer dramatisch en gevreesd werd voor het niet kunnen laten doorgaan van de Adventsviering, begin december en misschien ook het mogelijk weer inperken van de kerstvieringen.

Eind november werd op voorhand besloten om de Adventsviering online uit te zenden. Dat dat een goed besluit was, werd duidelijk na 30 november, toen de maatregelen opnieuw werden aangescherpt.
Uit voorzorg werd alvast besloten om de Kerstavonddienst en de Oudejaarsavonddienst te vervroegen naar 15.30 uur, vanwege een beperkte avondklok. Het koor dat op Kerstavond zou zingen, werd geannuleerd.
Intussen had de bloemengroep gezorgd voor twee mooi Adventskransen.


December
Op 5 december was er onverwacht bezoek tijdens de kerkdienst: Sinterklaas en de Roetveegpiet. Op humoristische wijze werden enkele mensen in het zonnetje gezet.

Het was erg onrustig op het corona-vlak.
De online Adventsviering was op vrijdag 10 december en deze werd goed bekeken, zoals uit de statistieken bleek. Aan de dienst werkte opnieuw een gelegenheidskoor mee o.l.v. Cor Vinke en Judith Baakman speelde op harp.

Op 12 december maakten we bekend, dat aanmelden voor de Kerstavond- een Kerstdienst noodzakelijk was. We waren blij dat de diensten in ieder geval konden doorgaan. Maar… we juichten te vroeg: op 18 december werd opnieuw een lockdown aangekondigd. Via een infobulletin, de website en de mededelingen in de kerkdienst moesten we melden, dat ook dit jaar de Kerstdiensten online zouden worden uitgezonden en dat kerkbezoek niet mogelijk was. Er was een flinke hoeveelheid exemplaren van Open Deur besteld, bedoeld om uit te delen met Kerstmis; deze werden door een aantal kerkenraadsleden bij de kerkgangers aan huis bezorgd.

In deze tijd werden de vrijwilligers verrast met een kerstwens en een kleine attentie (cadeaubon).

Beide diensten werden goed bekeken. Op Kerstavond werkte Judith Baakman mee op harp en op 1e Kerstdag konden we genieten van prachtige muziek op orgel en viool (door resp. Jan Bulsink en Cor Vinke).

Met de oudejaarsavond die (dus) ’s middags plaatsvond, werd het jaar afgesloten.

We begonnen het jaar met een lockdown: lege kerken, veel beperkingen. We eindigen het jaar op dezelfde wijze, met dien verstande, dat we onze diensten met beeld én geluid konden uitzenden. Het gemiddeld aantal kerkbezoekers  (in de periode dat kerkdiensten met publiek mogelijk waren) was ruim 27. Daarnaast werden de diensten door gemiddeld ruim 45 mensen gevolgd via Kerkdienst gemist.

Op het moment van schrijven is de Omikron variant van het coronavirus in opmars. Voorlopig gelden de maatregelen t/m 14 januari 2022. Of er dan versoepelingen zullen komen? We hopen dat we in het jaarverslag over het jaar 2022 met heel positief nieuws mogen komen.

 
terug
 
 

Zomerzangavond
datum en tijdstip 28-08-2022 om 19.00 uur
meer details

Startzondag
datum en tijdstip 04-09-2022 om 9.00 uur
meer details

Open Monumentendag
datum en tijdstip 10-09-2022 om
meer details

 
Bereikbaarheid 8 t/m 22 augustus
Van 8 t/m 22 augustus 2022 kunt u in dringende gevallen contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurloo (06 12270392). Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
Kerkopenstelling

In de maanden juni, juli en augustus op zaterdagmiddag van 13.30-16.00u. meer
 
Oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
Kerkinactie: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Geef in de collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer
NL 89 ABNA 0457 457 457   t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!
 
 
De lichtjesboom

Als u in de kerk in Terborg zit, dan ziet u rechts van de preekstoel een prachtige lichtjesboom. Oorspronkelijk was deze bedoeld voor het plaatsen van kaarsen tijdens de Gedachtenisdienst. Maar ook op andere dagen kan er behoefte zijn om een lichtje aan te steken voor een geliefde, een familielid, voor een zieke of voor iemand die een duwtje in de rug nodig heeft. Een kaars aansteken is een middel om concreet wat te doen met iets wat onzeker, vaag en ongrijpbaar is.
U kunt op zondag voor of na de dienst een kaarsje aansteken in de lichtjesboom. 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.