PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
Overdenking en gebeden zondag 10 mei - ds. Bakker Overdenking en gebeden zondag 10 mei - ds. Bakker
Fijn dat u vanochtend met ons hier in de kerk van Terborg met ons verbonden bent. Nu we thuis moeten blijven vanwege het coronavirus en afstand moeten houden tot elkaar, is het goed om op deze manier met elkaar het vertrouwen te delen dat het licht van God ondanks alles over ons leven valt en Hij ons leven zegent. Als teken daarvan hebben we de kaarsen aangestoken. En daarom beginnen we deze dienst met de woorden:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
door de Heilige Geest.
AMEN.

Gebed
Trouwe God,
wij danken U dat we met elkaar verbonden mogen zijn en dat we er ook vanmorgen bij bepaald mogen worden dat uw licht over ons leven valt.
Wij bidden U wees bij ons in dit uur, wees bij ons deze week en geef ons moed en vertrouwen en zicht op de weg die wij kunnen gaan.
Wij bidden U voor de mensen die hun vertrouwen verloren hebben door wat gebeurt, voor de mensen die zich angstig en onzeker voelen. Schenk mensen die hierin van betekenis voor hen kunnen zijn.
Wij bidden U wees hier aanwezig, wees aanwezig op al die plaatsen waar wij nu samen zijn, verbonden in uw naam. Wij bidden U om uw Geest, zodat we de oude woorden verstaan en eruit kunnen leven en er moed uit putten.
Wees zo aanwezig en bemoedig ons. AMEN.

Woorden over liefde die ons leven draagt en moed en hoop en vertrouwen geeft
Telkens weer is het er: licht van God dat over ons leven valt.
Telkens weer raakt het ons: liefde van God die ons leven draagt.
Telkens weer blijkt God verbonden te zijn met ons leven en geeft Hij ons leven de kleur van hoop, vertrouwen, moed, liefde.
Telkens weer - ook als ons vertrouwen verkruimeld is door wat ons gebeurt - telkens weer is Hij aanwezig en brengt Hij ons leven op adem.
Daarom zingen wij God lof toe. Niet omdat er geen zorgen zijn, maar wel omdat ons leven geborgen blijkt bij God.

OVERDENKING

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”


Als Jezus deze woorden spreekt, heeft Hij zojuist de voeten gewassen van zijn leerlingen.  Met hen heeft Hij gesproken over zijn naderende dood en zelfs over de dood van sommige van zijn volgelingen.
De leerlingen zijn geschokt. Natuurlijk, want als de dood je bestaan binnendringt, als leven zijn vanzelfsprekendheid verliest door berichten van een naderende dood, dan staat alles in je leven op zijn kop. “Ongerust” noemt de Nieuwe Bijbelvertaling hun gemoedstoestand wat magertjes, want ze zijn veel meer dan enkel ongerust. Ze zijn geschokt, kapot, verbijsterd.
Hoe dan ook, de leerlingen zijn geschokt, zoals mensen dat altijd weer zijn als leven zoveel brozer en breekbaarder blijkt dan je had gedacht. Broosheid, breekbaarheid van het leven, dood, ze breken telkens weer als een dief in de nacht je bestaan binnen, omdat je in je leven van alledag daar geen rekening mee houdt en daar niet aan denkt of aan wilt denken. Maar dringen ze je bestaan dreigend binnen, dan voel je je overmeesterd, klein, bedreigd, geschokt en staat alles op zijn kop.
En wij, we leven in onzekere tijden. Het coronavirus ontwricht onze samenleving en meer dan ooit worden we teruggeworpen op onszelf. Intussen voelen we ons kwetsbaar. Kwetsbaar in onze gezondheid. Kwetsbaar in onze plannen die ineens niet door kunnen gaan. Kwetsbaar in het werk dat we doen, in het bedrijf dat we hebben. Hoe zal het gaan met ons leven, met dat van geliefden? Hoe zal het gaan met ons werk, ons bedrijf? Hoe zal het straks gaan met onze vakantie? Met uitstapjes? We weten het niet. Dat maakt onzeker. En de een kan daar beter mee omgaan dan de ander. En die gevoelens van onzekerheid, van kwetsbaarheid, van onrust, die delen we met de leerlingen van Jezus die gespannen afwachten wat komen gaat.
En uitgerekend dan begint Jezus over vertrouwen. Niet dat dat vertrouwen er zomaar is, dat weet Jezus ook wel. Vertrouwen opbouwen vraagt tijd. Het vertrouwen herwinnen is een proces, is een weg die je inslaat, is een beweging die je maakt. Je onzekerheid is niet weg, maar je vertrouwt dat er meer is dan wat je onzekerheid maakt, dat er meer is dan wat je angstig maakt, dat er ook liefde is die je leven draagt. Jezus roept ertoe op die weg van vertrouwen in te slaan: doe dat, want vertrouwen maakt alles anders, vertrouwen op God, vertrouwen in Jezus. Natuurlijk is het een gevecht om zover te komen. Een gevecht met je eigen onzekerheden en vragen, met je boosheid misschien dat alles gaat zoals het gaat, een gevecht met je verwachtingen van je leven, die nu zo wreed de bodem ingeslagen worden. Ga dat gevecht aan, zegt Jezus, en vertrouw je toe met al je vragen en onzekerheden aan de God die je leven draagt en hoedt.
Nu is de dreiging, waarmee de leerlingen zich geconfronteerd zien, niet zozeer die van ziekte, van een virus, maar meer die van de weerstand die de weg van het volgen van Jezus oproept. En het is geen wonder, dat de leerlingen zich bedreigd voelen. Mensen spreken immers wel graag over liefde en omzien, maar laten in de praktijk van alledag nogal eens een heel ander gezicht zien. Ook Jezus zal dit blijkbaar aan den lijve ervaren. En dat schokt hen.
En reagerend op dit geschokt zijn, roept Jezus op tot vertrouwen. En dat vertrouwen motiveert Hij met woorden die spreken van verbonden zijn, verbonden zijn met God. “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers”, zegt Jezus in de lezing van vanmorgen.
Vroeger stond er voor het woord kamer “woning”. En al is dat raadselachtige taal, het woord woning geeft voor mijn gevoel meer dan kamer weer, dat het gaat om een plek waar je verblijft, waar je woont, waar je je plek vindt. Wonen is ook je geborgen weten, is je thuis voelen, op je gemak. Als je ergens vertrouwen kunt ontwikkelen dan waar je woont. Zo woon je als het ware in de Eeuwige. Gewoon zoals je bent, want er zijn vele kamers en er is voor allerlei mensen zo’n plaats om te wonen, om zichzelf te vinden, om vertrouwen te vinden.
Wonen in de Eeuwige, dat is waardoor je het redt als broosheid je bestaan binnendringt, als het kwaad zoveel goeds kapot maakt, als een virus de samenleving ontwricht en het leven van veel mensen op de kop zet.
In die lastige situaties komt het erop aan dat je je leven hervindt in het licht van God. Je woont namelijk niet in het donker. Je zit niet opgesloten in wat gebeurt. Je plek is niet, waar maar gedaan wordt met mensen en ieder voor zich leeft. Je plek is in het licht, is bij God, is waar je naam genoemd wordt en je gekend wordt beter dan je jezelf ooit kent. Je woonplaats, de plek waar je jezelf hervindt, is de bedding van een Liefde die niet dwingt, die niet onvrij maakt, maar die je leven in de ruimte plaatst waar het worden kan zoals het bedoeld is. Kome wat komt.
En wat je met je meezeult aan onzekerheden, aan zorgen, aan herinneringen aan wat mis is gegaan, aan keuzes die niet goed bleken, aan negatieve ervaringen met mensen, die je onzeker maakten – wat je met je meezeult aan gevoelens van schuld en falen – het wordt in deze plek van liefde die draagt en moed geeft, genoemd; het wordt gekend. En het vreemde is het blijkt geen last meer die neerdrukt, die je in jezelf en in je angsten en zorgen doet wegzinken en je passief maakt. Hier word je aan de toekomst toevertrouwd, word je blik naar voren gericht, krijg je oog voor wat je roeping is, wat je taak is, je plek. Hier word je teruggegeven aan hoe je bedoeld bent en word je leven vernieuwd.
Je leven wordt kortom gekleurd door waar je woont, door waar je plek is, waar je kamer is. En je woont in God. En dus krijgt je leven de kleur van de ruimte die Hij geeft, de liefde die Hij geeft, de genade waarmee Hij je leven ruimte geeft, de trouw waarmee Hij met je blijft gaan. Maar ook de liefde die oog heeft voor kwetsbare mensen, voor wie breekbaar is en kwetsbaar juist ook in een tijd als deze waarin een virus de hele wereld in haar greep heeft. Mensen alleen in een zorgcentrum die niet meer opgezocht kunnen worden door hun geliefden. Mensen op de ic’s van ziekenhuizen. Mensen alleen thuis en bezorgd om wat gebeurt. Mensen die hun werk, hun toekomst bedreigd zien. Mensen onzeker en vol zorg. God heeft iets met die mensen en biedt hun, biedt ons een plek om op adem te komen, een plek waar je gehoord wordt en gekend; een plek waar je opademt omdat liefde nog altijd je leven blijkt te dragen. En dat doet iets met je. Zo’n plek, zo’n woning. Het zet je leven op het spoor van zorg hebben voor wie in het nauw raken, voor wie het moeilijk hebben. Want liefde wil gedeeld worden, is een vuur dat overslaat en je openbreekt naar elkaar.
Intussen gaat Jezus een weg voor mensen, een weg die ook veel pijn en moeite en zelfs zijn leven kost. Tegelijk is het de weg die leven geeft, omdat het de weg is van die God, die telkens weer de beweging maakt naar ons kwetsbare mensen.
En God – Jezus blijkt te wonen in Hem. Of nee, God woont in Hem. Waren we niet al vanaf den beginne bedoeld beeld van God te zijn? Wie God zoekt, moet hier zijn, bij de weg die Hij gaat en de woorden die Hij spreekt. God heeft een menselijk gezicht.
Zou dat het zijn? Dat wij geroepen worden voor elkaar een vindplaats te zijn van God, van Gods bedoeling met mensen? De Joodse filosoof Levinas ziet het gelaat, het menselijk gelaat als de plek waar God ons leven binnen komt. Wij wonen bij God en op een andere manier woont Hij in ons. En daarom kan het, dat vertrouwen herwinnen ondanks wat gebeurt, dat gestalte geven aan de hoop die in je is, dat doorgaan op de weg van liefde en vrede. Het kan, omdat ons leven in Hem woont en Hij in ons. Want kijk maar, daar gaat Jezus, Hij gaat een weg van licht en leven. Zo richt Hij ons kwetsbare en soms zo zorgelijk angstige mensen op en roept ons op de weg van het leven, van zegen. Immers “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, zegt Jezus en ‘Ik ben in jullie en jullie in Mij en Ik in de Vader’. Een verbond voor het leven. AMEN.

Gebeden:

Trouwe God,
wij danken U dat U met ons verbonden bent en ons leven los breekt uit waar het in vast is geraakt, dat U ons losbreekt uit onze angst en zorg en ons leven een ruimte geeft waar het op adem kan konen  het  voedt met vertrouwen en hoop en liefde.

Wij danken U voor de vrijheid waarin wij nu alweer 75 jaar mogen leven. Wij bidden U leer ons die vrijheid te benutten zodat ook wie kwetsbaar zijn en wie achter dreigen te blijven een plek onder ons kunnen vinden waar ze zich veilig en geborgen weten en waar hen recht wordt gedaan.

Wij bidden U voor alle mensen die ondanks de ons toevertrouwde vrijheid zich niet veilig voelen onder ons, zich weggezet voelen, geoordeeld voelen, niet op hun plek voelen. Wij bidden U help ons een samenleving op te bouwen waar voor ieder een plek is en waar ieder recht gedaan wordt.

Wij bidden U voor alle mensen die getroffen zijn door het Coronavirus en die nu ernstig ziek aan de beademing liggen. Wees hen en hun geliefden nabij.

Wij bidden U voor alle mensen die werkzaam zijn in de zorg en die met man en macht zich inzetten voor het herstel van wie aan hun zorg zijn toevertrouwd. Geef hen moed en kracht en wijsheid.

Wij bidden U voor alle mensen die verstrikt raken bij alle zorg en onzekerheid in hun eigen angst en soms gaan doen wat niet moet. Wij bidden U: maak hen vrij van wat hen beklemt en onvrij maakt en geef hen en ons allen oog voor elkaar.

Wij bidden U voor alle mensen die plannen in duigen zien vallen. Wees nabij en help hen, ons allen hier mee om te gaan op een zinvolle manier.

Wij bidden U voor alle moeders, voor alle moeders die nu hun kinderen niet kunnen ontmoeten, voor hen die graag moeder hadden willen worden, maar dat nooit geworden zijn.

Wij bidden U wees met uw licht om ons en in ons en zegen en behoed ons allen.

- Stil gebed
- Onze Vader
  Onze Vader die in de hemelen zijt,
  uw Naam worde geheiligd;
  uw Koninkrijk kome,
uw Wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde, 
  Geef ons heden ons dagelijks brood;
  en vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
  En leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van de boze,
  want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 
 
Kerkdienst 15 maart 2020 Kerkdienst 15 maart 2020
15 maart 2020
Oculi (Ik houd mijn ogen gericht op de Heer,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. - Ps. 25:15)

kleur: paars, de kleur van bezinning, inkeer en omkeer

Welkom en mededelingen

Psalm 25: 4 en 7

Votum en groet

Psalm 25: 10

Gebed

Trouwe God,
U ziet ons in wat ons raakt en bezig houdt,
zie ons in onze onzekerheid, in onze zorg
om het coronavirus,
zie ons in onze zorg om de gezondheid van geliefden, van onszelf.
Zie ons als we zoeken naar wat ons moed kan geven en hoop.
Wees voor ons een bron die ons leven voedt,
Vergeef ons als we de hoop niet gaande hebben weten te houden,
als we te weinig oog hebben gehad voor wie onze naaste is,
als we teveel bezig zijn geweest met onszelf.
Open ons leven naar U toe en naar elkaar.
U roepen wij aan om de mensen die besmet zijn,
om de mensen die in quarantaine zijn en geen kant meer op mogen,
om de mensen die zorg verlenen aan wie besmet zijn.
Schenk wijsheid en moed en help hen hun goede taak vol te houden.
Zo bidden wij allen…. zo bidden wij:

Lied 281: 1, 2, en 10

Gebed bij de opening van de
Trouwe God,
U ziet ons en kent ons,
U ziet wat wij met ons meedragen,
U ziet wat ons dwars zit.
Geef ons oog voor uw nabijheid.
Geef ons oog voor wat tegen alle donker in ook gebeurt.
Reik ons woorden aan die voor ons een bron worden van moed, van hoop, van rechtvaardigheid.
Dooradem ons met uw Geest en vernieuw ons leven. Zo bidden wij allen: Lied 333 (2x)

Schriftlezing: Exodus 17, 1-17
1 Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. 2 Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de heer op de proef?’ 3 Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’
4 Mozes riep luid de heer aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5 De heer antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6 Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël. 7 Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de heer op de proef hadden gesteld door te vragen: ‘Is de heer nu in ons midden of niet?’

Lied 605

Schriftlezing: Johannes 4, 1-26
1 Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes 2 – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, 3 verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4 Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20 Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ 21 ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’

Lied 321: 1, 2, 3, 4 en 5

Uitleg en verkondiging  (klik op 'lees meer')

Stilte

Lied  653: 1, 3, 4 en 7
Voorbeden
Trouwe God, wij danken U voor elke keer de bronnen van ons leven levend water blijken te geven en wij daardoor opveren en moed en vertrouwen hervinden. Wij danken U voor elke keer dat U een bron blijkt die ons moed geeft.
Wij bidden U voor alle mensen die de moed verloren hebben, voor alle mensen die niet meer weten hoe het verder moet en kan met hun leven, voor alle mensen die hun leven zo compleet anders zien gaan dan ze hadden gehoopt. Wees nabij en schenk mensen die oog hebben voor je situatie.
Wij bidden U voor de mensen die als de vrouw bij de bron zich onbelangrijk voelen, omdat er met hen maar wordt gedaan en wat zij zelf willen er niet toe lijkt te doen. Wij bidden U om een samenleving die vrouwen als deze respecteert en ruimte geeft en die hun grenzen respecteert.
Wij bidden U voor de mensen die in de ban zijn van het coronavirus en die zich door alle berichten onzeker voelen en misschien ook wel bang. Wij bidden U om moed.
Wij bidden U voor alle mensen die door het rondgaan van dit virus ineens geen werk meer hebben en die hun inkomen, hun plannen in duigen zien vallen. Schenk moed en wijsheid en mensen die oog hebben voor je situatie.
Wij bidden U voor alle mensen die ziek worden. Wees nabij.
Wij bidden U voor alle mensen die met al wat zich kunnen mensen verzorgen die ziek geworden zijn, dat ze het vol mogen houden.
Wij bidden U voor wie ons regeren dat ze de wijsheid mogen hebben besluiten te nemen die ons allen ten goede komen en die het leven ruimte geven.
Wees zo bij ons allen als een bron die ons leven voedt.
Stil gebed

Onze Vader

Slotlied: lied 538: 1, 3 en 4
Wegzending en zegen

v. …..

a. Amen, amen, amen


 
lees meer »
 
Zomertijd: vruchten verzamelen Zomertijd: vruchten verzamelen
Spreuken 10:5
Wie in de tijd van de fruitoogst verzamelt, is een zoon die wijs wordt,
wie in de tijd van de oogst slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.

lees meer »
 
Sportief Sportief
De zomer was rijk aan sport: tennissen, wielrennen, voetbal, hockey, atletiek en zwemmen. WK, EK en de Tour de France. Met mooie resultaten voor individuele sporters, bijvoorbeeld Tom Dumoulin, Sanne Wevers, en voor de dameshockeyploeg. Wat een training en voorbereiding zijn nodig voor deze resultaten. Je moet discipline hebben, kiezen voor de sport, want die gaat voor andere zaken als uitgaan en familie. Je moet dingen opzij zetten en leren doorzetten. Want naast talent heb je oefening en ervaring nodig.
lees meer »
 
Sfera con Sfera Sfera con Sfera
‘Bol in bol' heet dit kunstwerk van de Italiaanse beeldhouwer Arnaldo Pomodoro. Hij heeft een serie ‘Sfera con Sfera’ gemaakt. De kunstwerken staan over de hele wereld, o.a. bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, bij het Museum voor Moderne Kunst in Teheran, bij de Universiteit in Tel Aviv.
 
lees meer »
 
Een open huis Een open huis
Deze zomer houden de makelaars open huizen routes. Zonder afspraak is men welkom om huizen die te koop staan te bezichtigen. In Doesburg is een route waarop je galeries en ateliers kunt binnenlopen en het werk van kunstenaars kunt bekijken, vaak is de kerk open en is er een tentoonstelling of een rondleiding.
lees meer »
 
 

Zomerzangavond
datum en tijdstip 28-08-2022 om 19.00 uur
meer details

Startzondag
datum en tijdstip 04-09-2022 om 9.00 uur
meer details

Open Monumentendag
datum en tijdstip 10-09-2022 om
meer details

 
Bereikbaarheid 8 t/m 22 augustus
Van 8 t/m 22 augustus 2022 kunt u in dringende gevallen contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurloo (06 12270392). Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
Kerkopenstelling

In de maanden juni, juli en augustus op zaterdagmiddag van 13.30-16.00u. meer
 
Oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
Kerkinactie: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Geef in de collecte of maak een bijdrage op rekeningnummer
NL 89 ABNA 0457 457 457   t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!
 
 
De lichtjesboom

Als u in de kerk in Terborg zit, dan ziet u rechts van de preekstoel een prachtige lichtjesboom. Oorspronkelijk was deze bedoeld voor het plaatsen van kaarsen tijdens de Gedachtenisdienst. Maar ook op andere dagen kan er behoefte zijn om een lichtje aan te steken voor een geliefde, een familielid, voor een zieke of voor iemand die een duwtje in de rug nodig heeft. Een kaars aansteken is een middel om concreet wat te doen met iets wat onzeker, vaag en ongrijpbaar is.
U kunt op zondag voor of na de dienst een kaarsje aansteken in de lichtjesboom. 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.