PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
ANBI diaconie - Bestuurlijke en Financiële Gegevens 2016 ANBI diaconie - Bestuurlijke en Financiële Gegevens 2016

A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
Telefoonnummer Kerkelijk bureau 0315 - 328995
RSIN/Fiscaal nummer: 805036180
Website adres: http://www.pgETU.nl
E-mail: diaconie@pgETU.nl
Postadres: Postbus 134
Postcode: 7060 AC
Plaats: TERBORG
Bezoekadres:


 
Kerkelijk Bureau 'De Glazeren Kast'
Oudekerkstraat 2
Alleen op donderdagochtend van 9:30 tot 11:00 uur, behalve in de schoolvakanties
Postcode: 7075 AB
Plaats: ETTEN GLD
 
De Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

In onze vieringen en activiteiten gaan we de ontmoeting aan met God en elkaar. We zijn een open en gastvrije gemeente, laten ons inspireren door de bijbel en willen elkaar bemoedigen. Er is ruimte voor verschil in geloofsbeleving en we gaan respectvol met elkaar om. Ieder is welkom in zijn of haar eigenheid, met levens- en geloofsvragen.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.pgETU.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van de diaconie van onze gemeente..

E. Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2016 2016 2015

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen 18.800 17.975 21.890
Bijdragen gemeenteleden 4.800 3.834 6.440
Totaal baten  € 23.600  € 21.809  € 28.330

LASTEN
 
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  13.550  19.250  10.894
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 655 152 2
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.850 2.027 1.894
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen (reservering vluchtelingenwerk) - 3.500 10.000
Salarissen (koster, organist e.d.) 1.550 1.500 1.500
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 790 709 740
Totaal lasten  € 18.345  € 27.138  € 25.030
 
Resultaat (baten - lasten)  € 5.255 - € 5.329  € 3.300

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie van de Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft bezit ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 

BIJLAGE:

Jaarverslag 2016
 
Algemeen
 • De kerkenraad heeft een inhoudelijk gesprek over Kerk op weg naar 2025 ‘Waar een Woord is, is een weg’ gehouden en het beraad in de gemeente over het zegenen van andere levensverbintenissen voorbereid.
 • Eind april, begin mei was de expositie ‘Kijk op ouder worden’ in de Oude Kerk in Etten, een aantal dagen was de kerk open voor belangstellenden.
 • Dit jaar is gestart met middagen voor senioren 70+; deze middagen vinden één keer per maand plaats in de Glazeren Kast.
 • De gezamenlijke kerken (RK-Kerk en Prot. Kerk) hebben zich gepresenteerd op de kerstmarkt in Terborg. De RK Kerk was open: kerststal, kerstmuziek en verhaal van de Zandtovenaar op beamer, kleurplaten voor de kinderen, kerstprogramma van de Prot. Kerk op flyer.

Eredienst
Een werkgroep heeft drie keer een ‘Eredienst anders’ voorbereid.
Bijzondere diensten zijn gehouden, zoals de startzondag rond de kerk in Etten samen met de jeugd, de gedachteniszondag en de diensten op christelijke feestdagen m.m.v. koren en musici.

 
Pastoraat
De predikant verrichtte crisispastoraat (bezoek in het ziekenhuis, stervensbegeleiding en rouwpastoraat, bij andere problemen), legde kennismakingsbezoeken af en ging voor in rouwdiensten. Eén keer per maand ging de predikant voor in weeksluitingen in ‘De Schuylenburgh’ in Silvolde.
Ouderlingen deden bezoekwerk bij huwelijksjubilea e.d. Bezoekmedewerkers bezoeken 80 plussers.
In 2016 is begonnen met het werken in wijkteams van ouderling, diaken en bezoekmedewerkers. Regelmatig is er overleg en toerusting.
Dit jaar is een start gemaakt met inloopochtenden waar jong en oud welkom zijn; de inloopochtend vindt één keer per maand plaats op dinsdagochtend in de Glazeren Kast in Etten.
 
Ontmoeting en Inspiratie in de eigen gemeente en in de regio
 
 • Eén keer in de zes weken leidt de predikant de oecumenische gespreksgroep rond de bijbel ‘Geloven nu’.
 • Er was een gespreksavond ‘Kijk op ouder worden’.
 • Een aantal keren is er ‘bijbels gekookt’, een groep gemeenteleden bereidt deze maaltijden voor ongeveer 30 personen voor. Eén van deze avonden is er samen met Eritrese statushouders uit de Oude IJsselstreek gekookt en gegeten.
 • Naar Pasen en Kerst toe was er tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de kinderen van 4 -12 jaar. Er is een minimusical ‘Het Dromenmuseum’ opgevoerd voor Kerst, voor ieder die belangstelling heeft, en waarvoor de kinderen een aantal keer geoefend hebben. De minimusical werd ook gespeeld tijdens de kerstmiddag voor de senioren.
 • Twee gemeenteavonden werden gehouden; op de eerste in mei is gesproken over ‘De vrijblijvendheid voorbij’ en over de beleving en de viering van het avondmaal, op de tweede in november is begonnen met het beraad over het zegenen van andere levensverbintenissen.
 • Vier avonden ‘Tekenen en schilderen’ rond levensthema’s werden begeleid door de predikant.
 • Vanaf oktober vindt één keer in de drie weken een boekbespreking ‘Liberaal Christendom’ plaats o.l.v. de predikant.
 
College van Diakenen
 
 • Het College stimuleert de gemeenteleden tot diaconaal handelen.
 • In het jaar 2016 is een gezamenlijk diaconaal project (samen met PG Gendringen-Bontebrug en PG Silvolde) gestart i.s.m. VluchtelingenWerk Oost Nederland, afdeling Oude IJsselstreek. Activiteiten waren: een informatieavond over VluchtelingenWerk, flyer Maatjes gezocht uitgedeeld tijdens DRU-dienst, Eredienst Anders over ‘Ga in mijn schoenen staan’, bijbels koken met Eritrese statushouders, collectes en in opzet zijn een moestuin- en handwerkproject.
 • Via het Interkerkelijk Solidariteitsfonds wordt steun gegeven aan inwoners van de Oude IJsselstreek.
 • Onze gemeente is via de Raad van Kerken betrokken bij Stichting SchuldHulpMaatje.
 • Ook dit jaar is een dagreis georganiseerd voor de senioren in de gemeente.
 
College van Kerkrentmeesters
 
 • Geldwerving m.n. via de actie Kerkbalans.
 • Er is onderhoud gepleegd aan de kerk in Terborg, m.n. schilderwerk.
 • Een deel van de leden is aangeschreven met het verzoek om aan te geven welke betrokkenheid zij met de gemeente willen.
terug
 
 

3D-CONCERT
datum en tijdstip 03-10-2020 om 20.00 uur
meer details

 
Koster(s) gezocht
Wie versterkt het kostersteam?
Omdat 2 kosters hebben gemeld, dat zij per 1 januari 2021 willen stoppen, zijn wij op zoek naar mensen die het kostersteam willen versterken. Zie voor nadere informatie het hoodstuk Vacatures.

 
 
Hervatting kerkdiensten m.i.v. 7 juni 2020
Vanaf zondag 7 juni hebben wij onze kerkdiensten in Terborg hervat. Daarbij hanteren wij de strikte voorwaarden van het RIVM en de adviezen van de PKN opvolgen. Het gebruiksplan vindt u op de Homepagina.
 
Overdenking onder rubriek Nadenkertjes
Overdenking en gebeden zondag 10 mei (ds. Bakker) vindt u onder de rubriek 'Nadenkertjes'.
 
Jaarverslag 2019
Het jaarverslag kunt u vinden in het Downloadcentrum.
 
Bereikbaarheid
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurlo (06 12270392)

Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
 
Openingstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is open van 9.30 - 11.00 uur op de donderdagen
10 en 24 september, 8 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. meer
 
Spoorzoeken in de Slangenburg

Onze missie
Mensen op zoek naar rust, stilte en bezinning ruimte bieden in en rond de Slangenburgse kerk om iets op het spoor te komen van God, die je met vele namen kunt noemen.

Deze sporen zijn te vinden in de natuur, in de bijbel en in jezelf.
http://spoorzoekenslangenburg.nl/Agenda/
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.