PKN
Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
 
ANBI gemeente - Bestuurlijke en Financiële Gegevens 2017 ANBI gemeente - Bestuurlijke en Financiële Gegevens 2017

A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft
Telefoonnummer: Kerkelijk Bureau 0315 - 328995
RSIN/Fiscaal-nummer: 817861725
Website adres: http://www.pgETU.nl
E-mailadres: info@pgETU.nl,   scriba-kerkenraad@pgETU.nl
Postadres: Postbus 134
Postcode en plaats: 7060 AC  TERBORG

Bezoekadres

Kerkelijk Bureau 'De Glazeren Kast'
Oudekerkstraat 2
7075 AB  ETTEN GLD

Het Kerkelijk Bureau is alleen geopend op donderdagochtend van 9:30 tot 11:00 uur, behalve in de schoolvakanties.


De Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
In onze vieringen en activiteiten gaan we de ontmoeting aan met God en elkaar. We zijn een open en gastvrije gemeente, laten ons inspireren door de bijbel en willen elkaar bemoedigen. Er is ruimte voor verschil in geloofsbeleving en we gaan respectvol met elkaar om. Ieder is welkom in zijn of haar eigenheid, met levens- en geloofsvragen.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op  de website www.pgETU.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  rekening begroting rekening
  2017 2017 2016

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen 117.677 75.060 89.346
Rentebaten  19.888 26.000 19.995
Bijdragen gemeenteleden 42.932 43.500 43.404
Doorzendcollecten 204 - -
Subsidies en overige bijdragen van derden  11.396 11.000 11.685

Totaal baten
 

€ 192.097

€ 155.560

 € 164.430

LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 83.057 82.300 80.802
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9.768 5.840 9.424
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 7.720 7.200 8.016
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 28.383 26.600 87.426
Lasten overige onroerende zaken 21.226 14.800 27.079
Salarissen (koster, organist e.d.) 8.275 8.900 7.902
Lasten beheer en administratie 5.605 7.975 6.920
Rentelasten 275 600 272
Doorzendcollecten 204 - -

Totaal lasten
 

 € 164.513

€ 154.215

 € 227.841
 

Resultaat (baten - lasten)
 

 € 27.584

€ 1.335

 - € 63.411
 
Toevoegingen aan voorzieningen                                     - 22.113 - 1.500 - 20.796
Onttrekingen aan voorzieningen 16.100 - 17.510
Begraafplaatsen 5.512 - 2.786
Overige baten en lasten 861 - - 83

Totaal lasten
 

 € 360

- € 1.500

- € 583
 

Resultaat exploitatie
 
 
€ 27.944

- € 165

 - € 63.994

Resultaat Verdeling   
Algemeen Reserve                                                       27.944                 - 65.069
Verjaardagsfonds -   1.075

 

€ 27.944
 
 
- € 63.994
 


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Protestantse gemeente te Etten, Terborg en Ulft bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
 
terug
 
 

3D-CONCERT
datum en tijdstip 03-10-2020 om 20.00 uur
meer details

 
Koster(s) gezocht
Wie versterkt het kostersteam?
Omdat 2 kosters hebben gemeld, dat zij per 1 januari 2021 willen stoppen, zijn wij op zoek naar mensen die het kostersteam willen versterken. Zie voor nadere informatie het hoodstuk Vacatures.

 
 
Hervatting kerkdiensten m.i.v. 7 juni 2020
Vanaf zondag 7 juni hebben wij onze kerkdiensten in Terborg hervat. Daarbij hanteren wij de strikte voorwaarden van het RIVM en de adviezen van de PKN opvolgen. Het gebruiksplan vindt u op de Homepagina.
 
Overdenking onder rubriek Nadenkertjes
Overdenking en gebeden zondag 10 mei (ds. Bakker) vindt u onder de rubriek 'Nadenkertjes'.
 
Jaarverslag 2019
Het jaarverslag kunt u vinden in het Downloadcentrum.
 
Bereikbaarheid
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen Diny IJzer (0315-329768) of Jennie Deurlo (06 12270392)

Bent u ziek of kent u iemand die ziek is en wilt u de kerkenraad informeren, neemt u dan contact op met Diny IJzer (0315-329768)
 
 
Openingstijden Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is open van 9.30 - 11.00 uur op de donderdagen
10 en 24 september, 8 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december. meer
 
Spoorzoeken in de Slangenburg

Onze missie
Mensen op zoek naar rust, stilte en bezinning ruimte bieden in en rond de Slangenburgse kerk om iets op het spoor te komen van God, die je met vele namen kunt noemen.

Deze sporen zijn te vinden in de natuur, in de bijbel en in jezelf.
http://spoorzoekenslangenburg.nl/Agenda/
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.